فرم نظر سنجی سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران - ویژه شرکت ها

شركت كنندگان محترم سی و یكمین كنگره رادیولوژی ایران

برای شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند برگزاری كنگره رادیولوژی ایران در سال 1394 در محل مركز همایشهای میلاد از شما تقاضا داریم دقایقی از وقت خود را برای درج نظرات خود درباره این رخداد به ما هدیه كنید تا برنامه ریزی سال آینده بر اساس بازخوردهای شما شكل بگیرد.

میزان رضایتمندی شما از هر یك از موارد زیر چقدر بوده است؟
(امتیاز بیشتر به معنی رضایت بیشتر است)

کدملی(*)
کدملی وارد شده صحیح نمی باشد

کدملی یکی از افراد حاضر در کنگره که از طرف شرکت شما حضور داشته اند را وارد نمایید

نام شرکت(*)
لطفا نام شرکت را وارد نمایید

میزان كلی رضایتمندی از نمایشگاه(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

فضاهای كنگره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

روند احداث غرفه(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

جابجایی و نصب تجهیزات(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

فرایند عقد قرارداداطلاع رسانی(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

كاتالوگ نمایشگاه(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

اتاقهای مذاكره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

میزان بازدید(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

فرایند ثبت نام(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

سایت كنگره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

پذیرایی ها(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

پاركینگ(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

مهمترین نقطه قوت این كنگره
لطفا یک مورد را بنویسید

(فقط یك مورد)

مهمترین نقطه ضعف این كنگره
لطفا یک مورد را بنویسید

(فقط یك مورد)

با تكرار كنگره در مركز همایشهای میلاد موافقم(*)
لطفا بلی یا خیر را انتخاب نمایید

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
نمایش مجددلطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید