فرم نظر سنجی سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران

شركت كنندگان محترم سی و یكمین كنگره رادیولوژی ایران

برای شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند برگزاری كنگره رادیولوژی ایران در سال 1394 در محل مركز همایشهای میلاد از شما تقاضا داریم دقایقی از وقت خود را برای درج نظرات خود درباره این رخداد به ما هدیه كنید تا برنامه ریزی سال آینده بر اساس بازخوردهای شما شكل بگیرد.

میزان رضایتمندی شما از هر یك از موارد زیر چقدر بوده است؟
(امتیاز بیشتر به معنی رضایت بیشتر است)

کدملی(*)
کدملی وارد شده صحیح نمی باشد

برنامه علمی كنگره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

فضاهای آموزشی كنگره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

سخنرانان كنگره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

فرایند ثبت نام(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

سایت كنگره(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

پذیرایی ها(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

نمایشگاه(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

برنامه های فرهنگی هنری(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

غرفه انجمن(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

سرویس نقلیه عمومی(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

پاركینگ(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

نشریات(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

درسنامه پرتوشناسی بالینی(*)
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.

مهمترین نقطه قوت این كنگره
لطفا یک مورد را بنویسید

(فقط یك مورد)

مهمترین نقطه ضعف این كنگره
لطفا یک مورد را بنویسید

(فقط یك مورد)

با تكرار كنگره در مركز همایشهای میلاد موافقم(*)
لطفا بلی یا خیر را انتخاب نمایید

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
نمایش مجددلطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید