پیام ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جناب آقای دکتر ظفرقندی به مناسبت سی و ششمین کنگره رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران - سی و ششمین کنگره رادیولوژی ایران