نتایج نظر سنجی برگزاری کنگره سی و سوم

طبق روال دوره های قبل پس از برگزاری کنگره رادیولوژی ،  نظر سنجی از شرکت کنندگان حاضردرکنگره 33 از طریق سایت انجمن انجام شد.

نحوه انجام کار به این شکل بود که سوالات مورد نظر در سایت انجمن بارگزاری شد.لینک دسترسی در صفحه اول سایت قرار گرفت و پس از چند مرحله اطلاع رسانی از طریق پیامک در یک بازه زمانی 20 روزه نظرات شرکت کنندگان جمع آوری شد.

در مرحله بعد، نقطه نظرات ارایه شده و اطلاعات جمع آوری شده تحلیل و دسته بندی گردیده و نتایج در قالب نمودارهای تحلیلی ارایه گردید.

در ادامه نمونه فرمت پرسشهای مطرح شده و نمودارهای تحلیلی استخراج شده از داده های جمع آوری شده قابل مشاهده است.

Format

1

2

3

4

 

5

6

7

89