طرح ميثاق راديولوژي درگردهمايي روزجهاني راديولوژي ارايه شد

تهران- ايرنا- طرح ميثاق راديولوژي روزجمعه (۱۴ آبان ماه) درگردهمايي روزجهاني راديولوژي در محل هتل استقلال تهران

ارايه شد.

۱۷:۲ - ۱۴/۰۸/۱۳۹۵ :خبر تاريخ | ۸۲۲۹۴۴۱۰ :خبر كد

دكتر«محمود برفه اي» عضو هيات مديره انجمن راديولوژي ايران روزجمعه درحاشيه گردهمايي روز جهاني راديولوژي درهتل استقلال

ودرگفت وگو با خبرنگارعلمي ايرنا در باره اين طرح اظهاركرد: درچند سال گذشته تمام هم و غم انجمن مبني بر دفاع از هجمه هايي

بوده كه به رشته راديولوژي مي شد و توقع داشتيم كه ديگران حقوق ما را رعايت كنند و به حقوق ما احترام بگذارند و از آن ها مي

خواستيم كه مشكلات ما را رفع كنند.

وي ادامه داد: اما با ارايه طرح ميثاق راديولوژي خواسته ايم بيان كنيم كه خودمان كنترل كيفي كارخودمان را انجام دهيم و ببينيم آيا

خودمان دراين زمينه واقعا كمي وكاستي و نقصي نداريم.

وي اظهاركرد: اين كاربسيارسخت است چون بايد يك شبكه بسياربزرگ در سراسركشور راه اندازي كنيم و تمام فعاليت ها و

همكاري ها راديولوژيست ها چه آنها كه در شهرستان ها طرح مي گذرانند و چه كساني كه غيرطرحي هستند، به آنها به عنوان

نمايندگان راديولوژي و نه يك فرد خصوصي نگاه كنيم.

وي بيان كرد: براساس اين طرح بايد ۸۰ درصد فعاليت راديولوژيست ها درسراسركشور براي خود و ۲۰ درصد آن براي منافع صنف ،

جامعه و فرهنگ، فعال و در صحنه باشد.

برفه اي گفت: با اجراي اين طرح ، خود ما راديولوژيست ها ، خودمان را قوي تر كرده و به كسي اجازه نمي دهيم كه به حيطه ما وارد

شود و خرده بگيرد، با اين طرح حداقل ايرادات جامعه راديولوژيست ها كم مي شود .

وي يادآور شد: با توجه به اين ميثاق، يك راديولوژيست بايد طوري عمل كند كه خودش از خودش راضي باشد، مردم و جامعه بايد از

آن احساس رضايت كنند به اين معني كه در جامعه اي كه از آن آمار مي گيرند بايد ۸۰ درصد مردم از آن رضايت داشته باشد،

رضايت راديولوژيست هاي اطراف خود نيز بسيار مهم است و بايد با اتحاد درون گروهي خود اخلاق پزشكي را رعايت كنند و از هم

رضايت داشته باشند.

وي گفت: همچنين در اين ميثاق بيان شده كه پزشكاني كه با راديولوژيست ها كارمي كنند بايد از كار و اخلاق آن ها نيزرضايت داشته

باشند و در نهايت متوليان سلامت در كشور اعم ازشبكه هاي بهداشت و درمان، معاونت بهداشت و درمان و بيمارستان ها نيز بايد از

راديولوژيست ها رضايت داشته باشند.

برفه اي گفت: پروپوزال اين طرح در انجمن راديولوژي ايران طراحي و تصويب شده و راهكارهاي آن براي اينكه به عنوان بازوي

اجرايي شناخته شود و تاثيردرجامعه پزشكي داشته باشد در حال بررسي است.

وي يادآورشد: اين كاركم هزينه ترين راه براي دستيابي به اهداف جامعه راديولوژيست ها است، بهترين كار اين است كه خودمان را

به عنوان جامعه راديولوژيست قوي كنيم.

وي با انتقاد ازنحوه برخورد وزارت بهداشت با جامعه راديولوژيست ها گفت: متاسفانه وزارت بهداشت حرف ما را نمي شنود و با بيان

اين طرح خواسته ايم كه اول خودمان را درست كنيم و زماني كه ما بهتر شديم ، وزارت خانه نيز مجبور مي شود كه با ما تعامل كنند و

براي منافع مردم و كشور با هم همكاري داشته باشيم.