دکتر زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاه ها پروانه های طبابت را با شرایطی به شرح زیر تا آذر ماه 1395 تمدید نمود