بخشنامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در باب سونوگرافی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران طبق بخشنامه شماره 130/14262/ص/1395

 به تاریخ هشتم شهریور نود و پنج اعلام نمود؛

ریاست محترم مرکز آموزشی ودرمانی

ریاست محترم بیمارستان

مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان

مسئول فنی محترم بیمارستان

مسئول فنی محترم درمانگاه

مسئول فنی محترم جراحی محدود

مسئول فنی محترم موسسه پزشکی

سلام علیکم

       با احترام، با عنایت به نامه شماره 2012/95/م مورخ 10/3/95 مدیرکل محترم دفتر نظارت واعتبار بخشی اموردرمان وزارت متبوع ، موضوع : برگزاری کارگاه سونوگرافی برای متخصصین زنان و زایمان و ماماها به استحضار می رساند :

1-   گواهی صادره به منظور انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان وزایمان ، باید به تایید معاونت آموزشی دانشگاه یا وزارت بهداشت برسد.

2-   کارشناسان مامائی با توجه به شرح وظایف و کوریکولوم آموزشی ، حتی با داشتن گواهی های آموزشی مجاز به انجام سونوگرافی نمی باشند.