روز معلم بر تمامی استادان رادیولوژی کشور و البته بر شاگردان قدر شناس مبارک باد

دوازدهم اردیبهشت 1395روز معلم؛

 

دکتر محمدحسین دقیقی در محضر استاد دکتر سعید راد