متن نامه معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت با موضوع ضد عفونی و حفاظت مادران باردار با توجه به پروتکل انجمن رادیولوژی ایران

12323233