کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین( دارای 5 امتیاز بازآموزی)

کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین (دارای 5 امتیاز بازآموزی )

تاریخ برگزاری:  28 شهریور 1398

محل برگزاری: پژوهشگاه صنعت نفت در ضلع غربی استادیوم آزادی

دبیر برنامه : سرکارخانم دکتر بهناز مرادی

kshahrivar