مصاحبه آقای دکتر اسپید در برنامه زنده تلوزیونی نبض