کمیته حل اختلاف

مسئول کمیته: دکتر محمود مظفری

اعضای کمیته: دکتر غلامرضا شهرزاد،دکتر سید جلال طباطبایی ،دکتر فائض فیضی، دکتر ایرج هنر بخش