کمیته تعرفه

مسئول کمیته: دکتر منوچهر نظری

اعضای کمیته: دکتر محمدمهدی آرسته، دکتر مرتضی اشرفی ،دکتر عباس درگاهی، دکتر احمد توکلی- آقای دکتر عبدالرسول صداقت، دکتر کورش عبداللهی فرد، دکتر منصور فاتحی، دکتر حسین قناعتی