کمیته رادیولوژی اینترونشنال

مسئول کمیته: آقای دکتر محمد رضا بابایی

دکتر هژیر صابری .دکتر هادی رکنی یزدی .دکتر حسین قناعتی .دکتررامبد صلوتی .دکتر شهرام اخلاق پور. دکتر کاووس فیروزنیا .دکتر علیرضا راسخی .دکتر داریوش ساعدی. دکتر عباس درگاهی .دکتر سید علی گلستانها .دکترحسین چگینی دکترمحمد نظری .دکترحجت ابراهیمی نیک .دکتر مسعود پزشکی راد. دکتر محمدرضا عابدینی.دکترمهیار غفوری .دکتر احمد توکلی.دکتر عظیم معتمدی فر.دکتر پیمان مقدم.دکتر آرش خامنه باقری .دکتر محمد غریب صالحی.دکتر مهیار محمدی فرد.دکتر علیرضا میرغلامی.دکتر شهریار شهریاریان.دکتر محمدرضا اهرابی.دکتر بابک رفیعی