دکتر جلال جلال شکوهی

رئیس هیئت مدیره

دوره های تکمیلی در CTو US،MRI و اینترونشن از آلمان

بازنشسته وزارت دفاع، سابقه همکاری با دانشگاه شهید بهشتی و آزاد

زمینه تخصصی/فوق تخصصی: سرو گردن